Contactopnemen

Onze specialisten staan voor je klaar.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00

Algemene voorwaarden

1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes;
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien er toch voorwaarden van Opdrachtgever schriftelijk van toepassing worden verklaard door Opdrachtnemer, dan gelden die voorwaarden slechts voor die betreffende opdracht en niet daaropvolgende opdrachten. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden en de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepalingen dan in overleg vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. Alleen wijzigingen die schriftelijk zijn overeengekomen, zijn rechtsgeldig.
6. Indien op een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere Overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
7. Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden en/of gedragscodes zullen kenbaar gemaakt worden via een melding op internet via www.entrpnr.nl.
8. De wijzigingen en aanvullingen zullen voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van vorenbedoelde publicatie op de website.

1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden pas bindend voor Partijen, zodra deze schriftelijk is bevestigd door Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtgever een opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks wel (stilzwijgend) mee instemt dat Opdrachtnemer start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de afgegeven offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend, indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
3. Opdrachtnemer gaat uit van de gegevens die Opdrachtgever aan haar ter beschikking stelt. De door opdrachtnemer opgenomen gegevens bij offerte of Overeenkomst, worden als juist gezien, tenzij Opdrachtgever hier schriftelijk correcties op aanbrengt, voordat
Opdrachtnemer uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Tussentijdse wijzigingen vanuit Opdrachtgever geschieden enkel schriftelijk.
4. Wanneer een Overeenkomst wordt uitgevoerd namens meer dan 1 Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ondersteunen bij het voeren van zijn of haar financiële administratie.
2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever ondersteunen bij het verbeteren van zijn of haar schulden/of liquiditeitspositie.
3. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is om Opdrachtgever te ondersteunen bij het verkrijgen van een helder inzicht van zijn of haar financiële positie en het creëren van een gezonde- en doordachte bedrijfsvoering.

1. Opdrachtgever overlegt de bankbescheiden (bij voorkeur ABN AMRO). Er zal 1 rekening worden aangegeven als hoofdrekening, 1 rekening worden aangegeven als reserveringsrekening en -indien noodzakelijk- 1 rekening worden aangegeven als
leefgeldrekening (privé).
2. Opdrachtgever levert de volledige fysieke boekhouding z.s.m. aan. Daags na ondertekening van deze overeenkomst zal Opdrachtgever een e-mail ontvangen van Opdrachtnemer met de benodigde documenten. De aanlevering van digitale documentatie dient te geschieden middels e-mailadres: support@entrpnr.nl. De fysieke boekhouding mag per post verzonden worden of kan worden overgedragen op de vestigingen van Opdrachtnemer in Zeewolde of Rotterdam.
3. Vervolgens zal Opdrachtgever maandelijks doch uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de wettelijke aangifteperiode de benodigde financiële documenten aanleveren bij Opdrachtnemer ten aanzien van fiscale aangiften. Indien Opdrachtgever hier geen gehoor aan geeft is Opdrachtnemer gerechtigd om een z.g. spoedopslag te hanteren van 10% op het overeengekomen uurtarief ten einde de benodigde fiscale aangiften tijdig te verwerken.
4. Opdrachtgever zal geen financiële verplichtingen aan gaan boven de € 500,00 eenmalig of € 100,00 per maand zonder Opdrachtnemer hierover te consulteren. De uiteindelijke beslissing zal te allen tijden bij Opdrachtgever liggen, echter gezien het in artikel 2 omschreven doel van de samenwerking is een heldere (wederzijdse) communicatie ten aanzien van financiële verplichtingen essentieel.
5. Indien Opdrachtgever geen voorkeur heeft voor een boekhoudpakket zal de administratie worden gevoerd in het boekhoudprogramma van Opdrachtnemer.
6. Opdrachtgever verstrekt z.s.m. de juiste inloggegevens welke noodzakelijk zijn voor het verzorgen van fiscale aangiften, toeslagen en/of subsidies.
7. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid en erkent geen aansprakelijkheid ten aanzien van opgelegde boetes, verhogingen of rente welke mogelijk in rekening wordt gebracht vanwege verlate aangifte wanneer de benodigde documentatie niet tijdig door
Opdrachtgever is aangeleverd, wanneer er sprake is van onvoldoende beschikbaar saldo op de bankrekening waar Opdrachtgever Opdrachtnemer toe heeft gemachtigd, technisch falen en/of overmacht situaties.

1. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer volledige toegang en/of inzage tot zijn of haar bankgegevens. Bij voorkeur machtigt Opdrachtgever Opdrachtnemer om gedurende de samenwerking banksaldi te controleren ten einde inzage te krijgen in de inkomende en uitgaande betalingen van cliënt en/of haar rechtsgeldig vertegenwoordiger.
2. Opdrachtnemer zal gemachtigd zijn om in opdracht van en uitsluitend na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever betalingen uit te voeren van de tot haar ter beschikking gestelde bankrekening.
3. De in artikel 5 genoemde toestemming kan volstaan door een eenmalige accordering door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer opgesteld(e) liquiditeitsplanning, financiële begroting en/of budgetplan.
4. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat al haar inkomsten zullen binnenkomen op de bankrekening waarop Opdrachtnemer toegang en/of inzage heeft.
5. Opdrachtgever verplicht zich om melding te maken van bedragen welke in contant zijn ontvangen. In principe dienen deze bedragen te worden gestort op de zakelijke bankrekening echter kan na overleg met Opdrachtnemer worden besloten tot verrekening of toewijzing van leefgelden, bijzondere uitgaven en/of contant betaalde inkoopfacturen.
6. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de door haar aangeleverde informatie en bescheiden.
7. Opdrachtgever verklaart dat de door haar gedreven onderneming voldoet aan alle wet en/of regelgeving en ontvangen gelden niet zijn verkregen vanuit criminele activiteiten.

1. Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever te identificeren en de identificatie-gegevens vast te leggen conform de Wet Identificatie voor Financiële dienstverleners (WIF), diens identiteit vast te stellen aan de hand van één van de wettelijk bepaalde documenten en de betreffende gegevens te bewaren conform de wettelijke bepalingen.
2. Verder vastlegging van gegevens liggen omschreven in de privacy statement van Opdrachtnemer welke als bijlage is toegevoegd en derhalve integraal onderdeel uit maakt van deze overeenkomst.

1. Alle Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip geldende prijzen en alle prijzen zijn exclusief btw, reis- en parkeerkosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtnemer is bevoegd om voor deze overeenkomst en/of één of meer van de door haar verleende diensten en/of functionaliteiten, gezamenlijk en/of afzonderlijk, kosten in rekening te brengen.
3. Ook is zij bevoegd kosten van externe leverancier(s) van hulpmiddelen en/of diensten die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van cliënt, zoals bankkosten en/of softwarekosten, rechtstreeks te boeken van de rekening van cliënt naar de hierboven omschreven
leveranciers.
4. Opdrachtnemer werkt met een standaard uurtarief van € 75,00 per uur exclusief BTW over 2019.
5. Voor spoedeisende zaken zoals omschreven in artikel 3.3 van deze overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd een toeslag te rekenen van 10% over het in artikel 5.3 genoemde uurtarief.
6. Indien Opdrachtnemer dient te reizen voor de uitvoering van haar werkzaamheden geld er een doorbelasting van 75% van het reguliere uurtarief voor reistijd, alsmede een vergoeding van € 0,35 per km berekend met de ANWB reisplanner, snelste route, vanaf de vaste werklocatie van de medewerker van Opdrachtnemer (Rotterdam of Zeewolde).
7. Over het factuur bedrag wordt een percentage van 10% aan kantoor- en managementtoeslag berekend.
8. Specifieke financiële afspraken worden vastgelegd in de bijlage “betaalafspraken” welke integraal onderdeel uit maakt van deze overeenkomst.
9. Deze tarieven zijn onderhavig aan een jaarlijkse verhoging. Deze verhoging wordt uiterlijk op 31 december vastgesteld en geldt voor het daaropvolgende jaar. Een verhoging zal maximaal 10% van het standaard uurtarief op jaarbasis bedragen.

1. Opdrachtnemer factureert haar werkzaamheden op voorschotbasis.
2. Een standaard voorschotfactuur bedraagt 10 uur, verhoogt met 10% kantoortoeslag.
3. Eenmaal in rekening gebrachte voorschot-uren zijn ten alle tijden verschuldigd en komen niet in aanmerking voor creditering en/of restitutie. Vanaf het moment van factureren van de voorschotfactuur zullen de hierop gespecificeerde uren worden opgenomen in de werkplanning van Opdrachtnemer en gekwalificeerd als exclusief voor Opdrachtgever gereserveerde tijd.
4. Wanneer het door Opdrachtgever ingekochte urensaldo 1 is of lager zal automatisch een nieuwe voorschotfactuur worden verzonden.
5. Indien u (ook) diensten afneemt op abonnementbasis zoals yuki en/of Your Mobile Office dan geld hiervoor een opzegtermijn van 1 maand ingaande op de 1e van de volgende maand.
6. Een urenspecificatie wordt jaarlijks achteraf automatisch verstrekt, maar kan tussentijds opgevraagd worden via het e-mailadres support@entrpnr.nl.
7. Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8. Klachten of bezwaren over een factuur van Opdrachtnemer c.q. diensten en/of werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op. Dit voorgaande geldt niet geheel indien Opdrachtgever een consument is: In het geval een consument niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd om het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.
9. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden te onderbreken bij niet tijdige betaling van enige termijn.
10. Opdrachtnemer stuurt debiteur een factuur met IDeal betaal link.

Indien afgeweken wordt van de standaard betaaltermijn is Opdrachtnemer gerechtigd om de kosten welke hieraan zijn verbonden door te belasten aan Opdrachtgever.

Deze kosten zijn:
Betaaltermijn Kosten 0-14 dagen Geen kosten
14 – 30 dagen 2% per maand exclusief btw. Met een minimum van € 2,50 per factuur per maand.
30 – 60 dagen 2% per maand exclusief btw. met een minimum van € 2,50 per factuur per maand.
60 – 90 dagen 2% per maand exclusief btw. met een minimum van € 2,50 per factuur per maand.
90 dagen of langer 2% per maand exclusief btw. met een minimum van € 2,50 per factuur per maand.

11. Opdrachtgever is de in artikel 6.9 omschreven kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer over het openstaande saldo van het factuurtotaal. Deze extra kosten zullen per facturatieperiode worden berekend en gefactureerd. Betaling van de facturen zal tevens plaats vinden middels een IDeal of bankoverschrijving op rekeningnummer NL 89 INGB 0009 2861 68 t.n.v. Entrpnr o.v.v. uw factuurnummer.

12. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer incassomaatregelen moet nemen is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW is direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste € 75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is Opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien Opdrachtnemer maatregelen moet nemen om haar vordering te incasseren.
13. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

1. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet dwingend in de Nederlandse wet is geregeld.
2. Indien vast staat dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk is, dan is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt. Indien er geen verzekering is die enige schade dekt, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid tot maximaal 25% van de geleden schade, met als maximum de netto factuurwaarde die betrekking heeft op de betreffende schade.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade en voor schade die is toe te rekenen Opdrachtgever en/of in zijn risicosfeer valt.
4. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
5. Opdrachtnemer is ter zake door haar van Opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheid van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van Opdrachtnemer, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor Opdrachtgever.
Artikel 10: Wanprestatie, ontbinding en beëindiging
1. Beëindiging van de overeenkomst dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
2. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Opdrachtnemer ingeval van wanprestatie het recht hebben om haar verplichtingen uit de gesloten Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te hare keuze.
3. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. de andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt en nadat aan haar een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Opdrachtnemer heeft voorts ingeval Opdrachtgever één of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter hare keuze, om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten;
b. de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsanering ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd, dan wel wanneer Opdrachtnemer goede gronden heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen;
c. de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
d. de andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
4. Opdrachtnemer kan bij opzegging van de overeenkomst gebruikmaken van haar rententierecht. De boekhouding -in de breedste zin van het woord- zal pas worden overgedragen wanneer alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

1. De schriftelijke vastlegging of de schriftelijke reproductie door Opdrachtnemer vastgelegde gegevens levert volledig bewijs daarvan op, zolang geen tegenbewijs daartegen is geleverd.
2. Bij gegronde klachten zal te allen tijde een onderzoek worden ingesteld door de klachtenfunctionaris en/of de directie van Opdrachtnemer.

1. Opdrachtnemer is bevoegd om de integrale rechtsverhouding waarin Opdrachtnemer tot de Opdrachtgever staat onder de met de Opdrachtgever overeengekomen voorwaarden over te dragen aan een andere tot de organisatie behorende partij.
2. Opdrachtnemer is bevoegd om ingeval van fusie met en bij overdracht/uitbesteding van (een gedeelte van) haar activiteiten aan een andere instelling de rechtsverhouding, waarin Opdrachtnemer tot Opdrachtgever staat over te dragen aan de instelling die de activiteiten van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk voortzet.

1. Op alle geschillen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
2. De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

CONTACT MET ENTRPNR? WIJ ZITTEN VOOR JE KLAAR: 085 0646 800

CONTACT MET ENTRPNR? Wij zitten voor je klaar!
Tel: 085 0646 800

Niet zomaar een boekhouder…

Entrpnr Group B.V ©

Correspondence

Entrpnr Offices

Boekhouding

Entrpnr richt de administratie compleet in en beheert deze voor je. Alles van a tot z geregeld.

Factoring

Liquiditeit is de belangrijkste voorwaarde voor de groei van jouw onderneming.

Marketing

Wil je jouw merk versterken? Gevonden worden? Meer leads genereren?

Legal

De juristen van Entrpnr Legal nemen al je juridische zorgen uit handen, leveren praktisch advies,

Asian markets

We kijken verder dan de Nederlandse markt. Entrpnr Asian Markets helpt je daarbij

Tarieven

Duidelijke maandtarieven voor onze dienstverlening

Onze specialisten staan voor je klaar op werkdagen van 09:00 tot 22:00

Offerte aanvragen

Stuur een chat

VideoCall inplannen

Stuur een Email

Gratis advies?
Neem nu contact op