Algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Entrpnr

Update juli 2022

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (u) die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: het boekhoudkantoor (Entrpnr) die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een overeenkomst of opdrachtbevestiging. Indien er toch voorwaarden van Opdrachtgever schriftelijk van toepassing worden verklaard door Opdrachtnemer, dan gelden die voorwaarden slechts voor die betreffende opdracht en niet daaropvolgende opdrachten. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden en de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 6. Indien op een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt Opdrachtgever in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere Overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 7. Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden en/of gedragscodes zullen kenbaar gemaakt worden via een melding op internet via www.entrpnr.nl.
 8. De wijzigingen en aanvullingen zullen voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van vorenbedoelde publicatie op de website.

Artikel 2: Aanvang en duur van de Overeenkomst

 1. Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien Opdrachtgever een opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd, maar er desondanks wel (stilzwijgend) mee instemt dat Opdrachtnemer start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de afgegeven offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend, indien Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 5. Opdrachtnemer gaat uit van de gegevens die Opdrachtgever aan haar ter beschikking stelt. De door opdrachtnemer opgenomen gegevens bij offerte of Overeenkomst, worden als juist gezien, tenzij Opdrachtgever hier schriftelijk correcties op aanbrengt, voordat Opdrachtnemer uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Tussentijdse wijzigingen vanuit Opdrachtgever geschieden enkel schriftelijk.
 6. Wanneer een Overeenkomst wordt uitgevoerd namens meer dan 1 Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 3: Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever te identificeren en de identificatie-gegevens vast te leggen conform de Wet Identificatie voor Financiële dienstverleners (WIF), diens identiteit vast te stellen aan de hand van één van de wettelijk bepaalde documenten en de betreffende gegevens te bewaren conform de wettelijke bepalingen (zie ook het privacy statement).
 2. De administratie wordt gevoerd in het boekhoudprogramma van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 7. Opdrachtgever zal maandelijks doch uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de wettelijke aangifteperiode de benodigde financiële documenten aanleveren bij Opdrachtnemer ten aanzien van fiscale aangiften. Indien Opdrachtgever hier geen gehoor aan geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd om een z.g. spoedopslag te hanteren van 10% op het overeengekomen uurtarief ten einde de benodigde fiscale aangiften tijdig te verwerken.
 8. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever verstrekt z.s.m. de juiste inloggegevens welke noodzakelijk zijn voor het verzorgen van fiscale aangiften, toeslagen en/of subsidies.
 10. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid en erkent geen aansprakelijkheid ten aanzien van opgelegde boetes, verhogingen of rente welke mogelijk in rekening wordt gebracht vanwege verlate aangifte wanneer de benodigde documentatie niet tijdig door Opdrachtgever is aangeleverd, wanneer er sprake is van onvoldoende beschikbaar saldo op de bankrekening waar Opdrachtgever Opdrachtnemer toe heeft gemachtigd, technisch falen en/of overmacht situaties.
 11. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder Artikel 17, aan deze geretourneerd.

Artikel 4: Uitvoering Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
 4. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
 5. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 6. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.
 7. De uitvoering van de Overeenkomst is niet -tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

Artikel 5:  Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7: Overmacht

 1. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet dwingend in de Nederlandse wet is geregeld.
 2. Indien vast staat dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk is, dan is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt. Indien er geen verzekering is die enige schade dekt, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid tot maximaal 25% van de geleden schade, met als maximum de netto factuurwaarde die betrekking heeft op de betreffende schade.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade en voor schade die is toe te rekenen aan Opdrachtgever en/of in zijn risicosfeer valt.
 4. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is Opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
 5. Opdrachtnemer is ter zake door haar van Opdrachtgever aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheid van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van Opdrachtnemer, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor Opdrachtgever.

Artikel 8: Wanprestatie, ontbinding en beëindiging

 1. Beëindiging van de overeenkomst dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 2. Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Opdrachtnemer ingeval van wanprestatie het recht hebben om haar verplichtingen uit de gesloten Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te hare keuze.
 3. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
  a. de andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet nakomt en nadat aan haar een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Opdrachtnemer heeft voorts ingeval Opdrachtgever één of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter hare keuze, om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten;
  b. de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsanering ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
  van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd, dan wel wanneer Opdrachtnemer goede gronden heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal komen;
  c. de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
  d. de andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
 4. Opdrachtnemer kan bij opzegging van de overeenkomst gebruikmaken van haar retentierecht. De boekhouding -in de breedste zin van het woord- zal pas worden overgedragen wanneer alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voldaan.

Artikel 9: Honorarium

 1. Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
 2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
 3. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 4. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
 5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 6. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Kosten, tarieven & vergoedingen
 • 7.1. Alle Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip geldende prijzen en alle prijzen zijn exclusief btw, reis- en parkeerkosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 • 7.2. Opdrachtnemer is bevoegd om voor deze overeenkomst en/of één of meer van de door haar verleende diensten en/of functionaliteiten, gezamenlijk en/of afzonderlijk, kosten in rekening te brengen.
 • 7.3. Ook is zij bevoegd kosten van externe leverancier(s) van hulpmiddelen en/of diensten die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van cliënt, zoals bankkosten en/of softwarekosten, rechtstreeks te boeken van de rekening van cliënt naar de hierboven omschreven
  leveranciers.
 • 7.4. Opdrachtnemer werkt met een standaard uurtarief van € 75,00 per uur exclusief BTW over 2019.
 • 7.5. Voor spoedeisende zaken zoals omschreven in artikel 3.3 van deze overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd een toeslag te rekenen van 10% over het in artikel 5.3 genoemde uurtarief.
 • 7.6. Indien Opdrachtnemer dient te reizen voor de uitvoering van haar werkzaamheden, geldt er een doorbelasting van 75% van het reguliere uurtarief voor reistijd, alsmede een vergoeding van € 0,35 per km berekend met de ANWB reisplanner, snelste route, vanaf de vaste werklocatie van de medewerker van Opdrachtnemer (Rotterdam of Zeewolde).
 • 7.7. Over het factuur bedrag wordt een percentage van 10% aan kantoor- en managementtoeslag berekend.
 • 7.8. Specifieke financiële afspraken worden vastgelegd in de bijlage “betaalafspraken” welke integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.
 • 7.9. Deze tarieven zijn onderhavig aan een jaarlijkse verhoging. Deze verhoging wordt uiterlijk op 31 december vastgesteld en geldt voor het daaropvolgende jaar. Een verhoging zal maximaal 10% van het standaard uurtarief op jaarbasis bedragen.

Artikel 10: Kosten, tarieven en vergoedingen

 1. Alle Overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip geldende prijzen en alle prijzen zijn exclusief btw, reis- en parkeerkosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om voor deze overeenkomst en/of één of meer van de door haar verleende diensten en/of functionaliteiten, gezamenlijk en/of afzonderlijk, kosten in rekening te brengen.
 3. Ook is zij bevoegd kosten van externe leverancier(s) van hulpmiddelen en/of diensten die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van cliënt, zoals bankkosten en/of softwarekosten, rechtstreeks te boeken van de rekening van cliënt naar de hierboven omschreven leveranciers.
 4. Opdrachtnemer werkt met een standaard uurtarief van € 75,00 per uur exclusief BTW over 2019.
 5. Voor spoedeisende zaken zoals omschreven in artikel 3.3 van deze overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd een toeslag te rekenen van 10% over het in artikel 5.3 genoemde uurtarief.
 6. Indien Opdrachtnemer dient te reizen voor de uitvoering van haar werkzaamheden, geldt er een doorbelasting van 75% van het reguliere uurtarief voor reistijd, alsmede een vergoeding van € 0,35 per km berekend met de ANWB reisplanner, snelste route, vanaf de vaste werklocatie van de medewerker van Opdrachtnemer (Rotterdam of Harderwijk).
 7. Over het factuur bedrag wordt een percentage aan kantoor- en managementtoeslag berekend.
 8. Specifieke financiële afspraken worden vastgelegd in de bijlage “betaalafspraken” welke integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.
 9. Deze tarieven zijn onderhavig aan een jaarlijkse verhoging. Deze verhoging wordt uiterlijk op 31 december vastgesteld en geldt voor het daaropvolgende jaar. Een verhoging zal maximaal 10% van het standaard uurtarief op jaarbasis bedragen.

Artikel 11: Betaling & facturatiebetalingen

 1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €250,-.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12: Facturatie

 1. Facturatie vindt plaats op basis van een overeengekomen abonnement fee, aanneemsom of uurtarief. Alle prijzen zijn gebaseerd op een uurvergoeding van €65 voor een juniormedewerker, €85 euro voor een medior medewerker of €150 euro voor een senior medewerker. Het aantal daadwerkelijk besteedde uren, is leidend bij een definitieve prijsbepaling.
 2. Het abonnementsbedrag wordt bepaald door het aantal transacties en uren dat nodig is voor de boekhouding van de opdrachtgever plus de maandelijkse licentiekosten voor Yuki. Daarnaast kunnen er nog andere zaken zijn die de opdrachtgever afneemt zoals bijvoorbeeld loonadministratie die ook aan het maandbedrag zullen worden toegevoegd.
 3. Eenmaal in rekening gebrachte maandtermijnen zijn te allen tijde verschuldigd en komen niet in aanmerking voor creditering en/of restitutie.
 4. Meerwerk binnen de boekhouding (advies, administraties/fiscaal) en extra werkzaamheden buiten de boekhouding (hulp bij betalingsachterstanden) zullen apart op uurbasis in rekening worden gebracht. Dit zal vooraf met de opdrachtgever worden besproken. Hierbij zal advies meestal achteraf worden doorbelast en de hulp bij betalingsachterstanden altijd vooruit. Wanneer het door Opdrachtgever ingekochte urensaldo 1 is of lager, zal automatisch een nieuwe voorschotfactuur worden verzonden.
 5. Voor opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand ingaande op de 1e van de volgende maand.
 6. Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Klachten of bezwaren over een factuur van Opdrachtnemer c.q. diensten en/of werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op. Dit voorgaande geldt niet geheel indien Opdrachtgever een consument is: in het geval een consument niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd om het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.
 8. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden te onderbreken bij niet tijdige betaling van enige termijn.
 9. Opdrachtnemer stuurt debiteur een factuur met iDEAL betaallink, incasseert of Opdrachtgever zegt toe maandelijks te betalen middels overschrijving. Indien afgeweken wordt van de standaard betaaltermijn, is Opdrachtnemer gerechtigd om de kosten (rentekosten/incassokosten) die hieraan zijn verbonden door te belasten aan Opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever is de in artikel 12.9 omschreven kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer over het openstaande saldo van het factuurtotaal. Deze extra kosten zullen per facturatieperiode worden berekend en gefactureerd. Betaling van de facturen zal tevens plaats vinden middels een iDEAL of bankoverschrijving op het rekeningnummer t.n.v. Entrpnr dat staat op de factuur o.v.v. het factuurnummer.
 11. Indien Opdrachtgever in verzuim is bij de (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer incassomaatregelen moet nemen, is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In het geval van een handelsovereenkomst (als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW) is direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste € 75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is Opdrachtgever alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien Opdrachtnemer maatregelen moet nemen om haar vordering te incasseren.
 12. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Reclame

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. Bij gegronde klachten zal te allen tijde een onderzoek worden ingesteld door de klachtenfunctionaris en/of de directie van Opdrachtnemer. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie; bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdracht nemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

Artikel 15: Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 16: Opzegging

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder 12 van toepassing.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.

Artikel 17: Opschortingsrecht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn plaats van vestiging heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
Ga naar boven