Onze privacy statement.

Privacy statement

Entrpnr Finance B.V. respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Entrpnr Finance B.V. of een van haar ondernemingen, voor zover als zij daarvoor in de zin van de AVG als verwerkingsverantwoordelijke is aan te merken.
Entrpnr Finance B.V. houdt zich ook met betrekking tot persoonsgegevensbescherming aan de geldende wet- en regelgeving. Entrpnr Finance B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan en te voorkomen.

Wie verzamelt uw persoonsgegevens

Entrpnr Finance B.V. Stephensonstraat 27, 3846 AH Harderwijk is verantwoordelijk voor persoonsgegevens die worden verzameld via onze website en door gebruikmaking van onze diensten. Wilt u iets melden of doorgeven dan kunt u op onze site de actuele contactgegevens terugvinden.

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Contactgegevens zoals aanhef, voor- en achternaam, adres, (mobiele) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) Overige gegevens, zoals geboortedatum, BSN nummer, burgerlijke staat, woonsituatie en kopie van uw id-bewijs; Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, bankafschriften, betaalhistorie en kredietlimieten; Automatisch verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de wijze waarop u van onze website gebruik maakt.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens

  • Het aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van Entrpnr Finance B.V.
  • Het beoordelen en accepteren van (toekomstige) klanten
  • Het toesturen, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten.
  • Het administreren, beheren van financiële zaken en behandelingen van vorderingen van bedrijven en natuurlijke personen.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief of andere interne boodschappen. Door inschrijving via een van de webformulieren op onze website, komt u automatisch op onze mailinglijst te staan. U kunt zich hier te allen tijde van uitschrijven via deze link.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Het beheren van de relatie met de klant.
  • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

 

We verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden

De uitvoering van de overeenkomst: we verwerken persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze klanten te kunnen uitvoeren. Gerechtvaardigd belang: we kunnen persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, zoals het verbeteren van onze diensten. Voldoen aan een wettelijke verplichting: we verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden en bewaren van onze administratie. Toestemming: we kunnen u om toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het versturen van direct marketing.

Gegevens en data verkregen via API’s

Voor de gegevens en data die wij verkrijgen door het gebruik van onze API’s gelden dezelfde voorwaarden. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het verbeteren van onze diensten. Data die wij delen met derden, zullen niet gepersonaliseerd zijn. Tenzij wij daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebben gevraagd.

Verstrekking aan derden

We zullen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Denk hierbij aan contact met crediteuren of overheidsinstanties. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die we inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Wettelijke verplichting

Entrpnr Finance B.V. is onder andere op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, in te winnen en vast te leggen. Het gaat hierbij om onder andere een kopie van een identiteitsbewijs.

Beveiligingsmaatregelen

Entrpnr Finance B.V heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Op deze wijze stellen we zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar uit hoofde van hun functie voor bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang we daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen.

Contact en uitoefenen van uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, laten af te schermen of om de verwerking door Entrpnr Finance B.V. te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Dit kan het geval zijn wanneer u niet langer wenst dat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. Ook kunt u ons verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken of de gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Deze rechten zijn niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders aan waarbinnen wij aan een dergelijk verzoek moeten voldoen.
Wanneer u klachten of opmerkingen hebt over het verwerken van persoonsgegevens door Entrpnr Finance B.V. of u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen door te mailen naar support@entrpnr.nl Het is ook mogelijk om deze middels de post te verzenden: Entrpnr Finance B.V. inzake Privacy Stephensonstraat 27, 3846 AH Harderwijk.

Cookies

Bij bezoek aan onze website wordt er een ‘cookie’, een klein tekstbestand, op uw computer gezet. Hiermee kunnen we uw computer herkennen als u weer inlogt op onze site. Door het onthouden van bijvoorbeeld uw voorkeuren, kunnen wij u een betere service bieden. Als u geen gebruik wilt maken van deze cookies, kunt u bij uw internet browser in het hulpbestand nagaan hoe u alle cookies kunt blokkeren of er voor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt opgeslagen. Gevolg is dan wel dat een/de website in dat geval niet optimaal functioneert.

Wijzigingen

Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen we het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen we u daarop of maken we de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u altijd terugvinden op deze website (www.entrpnr.nl).

Ga naar boven