Belangrijk nieuws over wijzigingen in de COVID steunmaatregelen

Annelore van der Lint

DELEN

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

De COVID-regelingen voor ondernemers gaan veranderen

Zoals je van ons gewend bent, houden wij je altijd op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Zo ook nu. Wij zijn door de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) geïnformeerd over de laatste wijzigingen in de regelingen voor ondernemers omtrent COVID.

Het is belangrijk dat je goed weet wat er verandert. Sommige regelingen lopen af, worden versobert of zelfs helemaal stopgezet. Wees voorbereid! Als je gebruik maakt van een van de steunmaatregelen en vooral als je een belastingschuld hebt opgebouwd, kom dan meteen in actie. Kom je er niet uit en ben je klant bij Entrpnr, neem dan zo snel mogelijk contact op met je contactpersoon.

NOABIn dit overzicht van brancheorganisatie Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), lees je meer over wat er allemaal gaat veranderen en waar je op moet letten.

Regeling bijzonder uitstel belastingen eindigt eind juni

Het kabinet heeft besloten de regeling uitstel van betaling in verband met de coronacrisis met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten, omdat naar verwachting de economie per 1 juli weer grotendeels open is. Met ingang van die datum moet aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen weer worden voldaan. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan. Er komt géén generieke kwijtschelding van de belastingschulden!

Betalingsregeling verder versoepeld

Om ondernemers een adempauze te geven op het moment dat de economie van het slot gaat, wordt de datum waarop de opgebouwde belastingschuld moet worden afgelost met een jaartje opgeschoven, dus naar 1 oktober 2022. Bovendien wordt de aflossingstermijn van oorspronkelijk 36 maanden verlengd naar 60 maanden. Dus de laatste aflossing hoeft pas in 2027 plaats te vinden, maar eerder afbetalen kan altijd. Als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel dat met ingang van 1 juli 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen wordt voldaan!

Let op!

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd. Voor ondernemers die op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel hebben gekregen, loopt het uitstel automatisch door tot 1 juli 2021.

Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend maar nog nooit verlengd – en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen – vóór 1 juli a.s. alsnog om verlenging van het uitstel vragen. Doen ze dit niet, dan lopen ze het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Invorderings- en belastingrente

Om het eerder afbetalen van de belastingschuld te stimuleren, wordt de invorderingsrente met ingang van 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd. Tot einde van dit jaar bedraagt de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%). Met ingang van 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt het met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Opgemerkt wordt nog dat sinds 1 oktober 2020 de belastingrente weer 4% bedraagt. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB zelfs nog verder verhoogd naar 8%. Dit betekent dat van groot belang is dat tijdig aangiften IB en VPB worden ingediend!

Einde versoepeling urencriterium met ingang van 1 juli 2021

De versoepeling van het zogenoemde urencriterium wordt na 30 juni 2021 niet verder verlengd. In het licht van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen wordt een verlenging van de versoepeling van het urencriterium niet langer noodzakelijk geacht. De versoepeling van het urencriterium hield in dat in het eerste halfjaar 2021 de ondernemer geacht wordt ten minste 24 uren per week aan zijn/haar onderneming te hebben besteed, ook als dat feitelijk niet zo was. Vanaf 1 juli tellen alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren weer mee voor het urencriterium van tenminste 1.225 uren per kalenderjaar. Als de ondernemer aan het urencriterium voldoet, maakt hij/zij aanspraak op verschillende ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.

Overige lopende fiscale maatregelen

Tot 1 oktober 2021 zijn de volgende maatregelen verlengd:

 1. uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 2. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers
 3. de onbelaste vaste reiskostenvergoeding
 4. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen
 5. het btw-nultarief op mondkapjes
 6. de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel
 7. het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits
 8. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek ingeval van een hypotheekbetaalpauze

Verlaging Awf-premie vervangt BIK-regeling

De kans bestaat dat de Europese Commissie (EC) de gehele BIK (Baangerelateerde investeringskorting) zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun. Dit blijkt uit informeel overleg met de EC. Om ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid te laten, heeft het kabinet besloten de BIK-regeling geheel en met terugwerkende kracht in te trekken.

Met het oog op de gewenste snelle impuls voor de economie stelt het kabinet voor om (mogelijk met ingang van 1 augustus 2021) de Awf-premie voor werkgevers te verlagen. Hierdoor verlagen de loonkosten en verbeteren de liquiditeit en solvabiliteit. Daarmee vergroot de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. Deze stimulans grijpt weliswaar minder direct dan de BIK aan op de investeringen, maar is een maatregel die het dichtst staat bij het doel dat het kabinet voor ogen heeft. Deze maatregel is bovendien eenvoudig en snel uit te voeren. Hoe hoog de verlaging van de Awf-premie wordt, zal nog nader bekend worden gemaakt.

Loonheffingen en sociale zekerheid

NOW met een kwartaal verlengd

Het kabinet heeft het voornemen de NOW ongewijzigd te verlengen met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en net als bij NOW 3.0 zal het maximale vergoedingspercentage 85% zijn en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon. Een belangrijke wijziging is dat voor de loonsom februari 2021 als referentiemaand wordt gehanteerd. Voor NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) was dat juni 2020, maar die is niet meer representatief.

Het kabinet heeft gekeken naar twee mogelijkheden om de NOW te verruimen:

 1. een andere berekening van de definitieve subsidie bij een lagere loonsom.
 2. de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer tot het omzetbegrip voor de NOW rekenen.

Het kabinet is van mening dat de eerste optie te grote risico’s met zich meebrengt op juridisch terrein, voor de uitvoering door UWV en op misbruik en oneigenlijk gebruik. Alle voor- en nadelen van beide opties overwegende, kiest het kabinet voor optie 2. Werkgevers die NOW 3.0 en NOW 4.0 aanvragen of hebben aangevraagd, hoeven geen rekening meer te houden met ontvangen TVL-subsidie bij de vaststelling van de NOW-subsidie.

Voorbeeld uit de Kamerbrief

Een café met een omzet van € 120.000 per kwartaal, een loonsom van € 20.650 en € 30.000 vaste lasten krijgt bij een omzetverlies van 40% in Q3 2021 voor dat kwartaal in totaal

€ 21.833 aan subsidie (€ 12.000 TVL + € 9.833 NOW). Wanneer de TVL als omzet zou gelden voor de NOW, zou de subsidie in totaal € 19.375 zijn (€ 12.000 TVL + € 7.375 NOW). De ondernemer gaat er door de aanpassing van het omzetbegrip per saldo € 2.458 op vooruit.

Kwartaal langer TVL

Het kabinet wil de TVL per 1 juli 2021 verlengen met één kwartaal (TVL Q3), vrijwel zonder aanpassingen. Dit biedt ondernemers ook de ruimte om zich voor te bereiden op mogelijke wijzigingen in en afronding van het steunpakket in het vierde kwartaal. Het vergoedingspercentage blijft 100% en ook de omzetdervingsdrempel van 30% blijft. De regeling blijft in het derde kwartaal ook openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft € 550.000.

Voor grote bedrijven is het maximumbedrag voor Q2 verhoogd naar € 1.2 miljoen, maar dit wordt voor TVL Q3 weer teruggebracht naar € 600.000. In het derde kwartaal (Q3) blijft ook de keuzemogelijk voor het referentiekwartaal. De ondernemer kan kiezen tussen Q3 2020 in plaats van Q3 2019.

Startersregeling gepubliceerd

De aparte regeling voor startende ondernemers die gebaseerd is op de TVL-regeling, is afgelopen vrijdag gepubliceerd in de Staatscourant. Het loket van de Startersregeling Q1 is op 31 mei 2021 9.00 uur opengegaan. De regeling kan tot 12 juli 2021 17.00 uur worden aangevraagd.

Terugbetaling NOW en TVL

Als bij de definitieve vaststelling van NOW en TVL blijkt dat een ondernemer een te hoog voorschot heeft ontvangen, moet dat bedrag worden terugbetaald aan het UWV respectievelijk de RVO. Na de vaststelling krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om het openstaande bedrag terug te betalen. Lukt dit niet om wat voor reden dan ook, dan kan hij of zij een terugbetalingsregeling afspreken voor meerdere termijnen. De ondernemer kiest in goed overleg zelf welke terugbetalingstermijn het beste bij zijn/haar omstandigheden past, waarbij het UWV en de RVO zich coulant opstellen. Er wordt geen rente berekend. De ondernemer kan voor de betalingsregeling digitaal of telefonisch een verzoek indienen. In het geval van een hoge vordering (RVO) of niet reageren (RVO en UWV) wordt de ondernemer proactief benaderd. De uitvoeringsorganisaties bieden termijnen aan tot en met vijf jaar. Een ondernemer kan uiteraard ook altijd, na contact met het UWV en de RVO, zijn terugbetaling (deels) eerder aflossen dan afgesproken, bijvoorbeeld wanneer de omzet weer aantrekt.

Verlenging Tozo en TONK

Het kabinet stelt voor om ook de Tozo en TONK te verlengen in het derde kwartaal. De focus komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers, zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Hiervoor wordt in de Tozo een aanvullende informatieplicht opgenomen. Hierdoor kunnen gemeenten een beter beeld krijgen van de ondernemers die eventueel nog extra ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst en de aanpak van schulden.

Langer en later Tozo-lening terugbetalen

De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden, waarbij 2% rente in rekening wordt gebracht vanaf het moment van terugbetaling.

Meer ruchtbaarheid geven aan TONK

De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de bekendheid en het bereik te vergroten. Meerdere grote gemeenten hebben dit inmiddels aangekondigd. Aanleiding is het feit dat de TONK tot nu toe veel minder wordt gebruikt dan was verwacht.

Accountancy

Voorstel versoepelingen NOW-controle

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in een brief aan de Tweede Kamer zes versoepelingen voor in de controlesystematiek voor de NOW 3.0 (3e, 4e en 5e tranche) en NOW 4.0. De versoepelingen kennen geen terugwerkende kracht en hebben dus geen gevolgen voor het controleproces van NOW 1.0 en NOW 2.0. De versoepelingen verlichten met name de administratieve lasten van werkgevers die een kleiner subsidiebedrag krijgen, waarvoor zij een derdenverklaring moesten aanleveren. Hierna behandelen we kort de zes voorgestelde versoepelingen, die morgen (woensdag 2 juni) in de Tweede Kamer worden behandeld.

1.           Verhoging drempelbedrag voor derdenverklaring

Het drempelbedrag voor een derdenverklaring gaat omhoog naar € 40.000 voor zowel het voorschot (nu: € 20.000) als het definitieve subsidiebedrag (nu: € 25.000). De verwachting is dat hierdoor ongeveer 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeven aan te leveren. De bovengrens van € 125.000 – waarboven een accountantsverklaring verplicht is – blijft gelijk, maar gaat nu ook gelden voor het voorschot (nu: € 100.000). Bij NOW 3.0 en NOW 4.0 moeten werkgevers dus tussen € 40.000 en € 125.000 een derdenverklaring aanleveren.

2.           Beperking werkzaamheden (verduidelijking)

De meeste werkgevers die NOW aanvragen laten dit doen door een deskundige derde (dat kan ook een accountant zijn), die ook al hun normale administratieve dienstverlening verzorgt. Komen deze werkzaamheden overeen met die nodig zijn in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, dan hoeven deze werkzaamheden niet dubbel te worden uitgevoerd. Dit kan al bij NOW 1.0 en NOW 2.0, maar dit is nu verduidelijkt. De derdenverklaring moet wel altijd bijgevoegd worden bij de vaststellingsaanvraag. De verduidelijking zal worden verwerkt in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3.0 en NOW 4.0.

3.           Gezamenlijke controle NOW 3.0 en 4.0

Maakt een werkgever van twee of drie tranches gebruik van NOW 3.0, dan kunnen na afloop van de laatste tranche alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden in één keer worden gecontroleerd. Maakt de werkgever ook gebruik van NOW 4.0, dan kan ook de controle van NOW 4.0 worden betrokken bij de gezamenlijke controle voor NOW 3.0. De gezamenlijke controlemogelijkheid zal in samenwerking met de NBA worden opgenomen in het accountantsprotocol. Onder de huidige regelgeving moeten de controles per tranche van NOW 3.0 worden uitgevoerd. Omdat niet iedere werkgever van twee of meer NOW-periodes gebruik heeft gemaakt, blijft ook deze controlemethode bestaan. De openingsdata van de loketten voor het indienen van de aanvragen voor de vaststelling van de verschillende tranches in NOW 3.0 en NOW 4.0 worden aangepast, zodat werkgevers deze aanvragen in één keer kunnen indienen.

4.           Aanpassing Standaard 3900N

De Standaard 3900N die de NBA vorig jaar ontwikkelde voor de controle van een aanvraag tot vaststelling van de NOW zal worden aangepast.

Hierdoor kunnen inhoudelijke maar ook procesmatig samenvoegingen plaatsvinden voor handelingen die nu nog voor alle NOW-tranches apart gelden.

5.           Uitbreiding werkzaamheden groepsaccountant concern

Tot nu toe kan voor de controle van de omzet bij een concern gebruik worden gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant. Ook andere werkzaamheden die de groepsaccountant van een concern uitvoert mogen voortaan worden gebruikt voor de NOW-controle. De accountant op werkmaatschappijniveau hoeft die controle niet meer zelf te doen en hoeft ook geen uitgebreide review van de werkzaamheden van de groepsaccountant uit te voeren.

6.           Aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau

Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling van de werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20%, is op dit moment een accountantsverklaring ‘met redelijke mate van zekerheid’ vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen subsidie. Dit is een aanvullende voorwaarde bij de aanvraag op werkmaatschappijniveau, die voor kleine werkgevers tot hoge administratieve lasten kan leiden. Daarom wordt de controle verlicht voor werkgevers die gebruikmaken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde NOW-subsidie lager is dan € 375.000. Er is dan namelijk geen accountantsverklaring met ‘redelijke mate van zekerheid’ vereist maar ‘met beperkte zekerheid’. Hierdoor hoeft de accountant minder werkzaamheden uit te voeren. Dit leidt voor kleinere werkgevers tot kostenverlaging. Deze verlichting wordt vastgelegd in het nog op te stellen accountantsprotocol voor NOW 3.0 en NOW 4.0. De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen.

Financiering

Verlengde Financieringsmogelijkheden

In de Kamerbrief verlengt het kabinet de volgende garantie-/financieringsregelingen tot 31 december 2021:

 • Klein Krediet Corona (KKC)
 • Borgstelling MKB-kredieten-C (BMKB-C)
 • GO-C-regeling
 • Overbruggingskredieten via Credits

Garantieregeling herverzekering leverancierskredieten stopt

De overheid staat momenteel garant voor verzekeringen van leverancierskredieten. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met de verzekeraars. Deze overeenkomst wordt na 30 juni 2021 niet verder verlengd. Volgens het kabinet is de garantieregeling niet meer nodig dankzij de gunstige economische vooruitzichten. De verwachting is dat verzekeraars ook zonder garantie van de staat dekking blijven bieden op basis van een gedegen risicoanalyse.

BRON: NOAB

Meer berichten

Bekend van

CONTACT MET ENTRPNR? WIJ ZITTEN VOOR JE KLAAR: 088 374 9249

CONTACT MET ENTRPNR? Wij zitten voor je klaar!
Tel: 088 374 9249

Niet zomaar een boekhouder…

Entrpnr Group B.V ©

Entrpnr Offices

Correspondence